LOGOPEDIE
Wat is logopedie?

 

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Wij werken aan preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal en stem.

 

Logopedie heeft inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt. Op vandaag houdt logopedie in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen.  Het omvat vele uitingsvormen waaronder taal, lezen, schrijven en rekenen.  

 

 

Wat doen onze logopedisten?

 

Wij geven in de eerste plaats therapie na een grondig onderzoek.  Deze therapie heeft tot doel problemen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen.  Hiervoor gebruiken wij specifieke methodes die gegroeid zijn uit wetenschappen als geneeskunde, psychologie, opvoedkunde, taalkunde en communicatiewetenschappen.

Naast therapie geeft de logopedist ook advies en informatie.  Hiermee begeleidt de logopedist ook de omgeving van mensen met spraak-, taal- en stemproblemen.  De logopedist werkt vaak samen met andere deskundigen: arts, tandarts, psycholoog, leerkracht, zorgcoördinator, kinesist.  Uiteraard kan een probleem in de communicatie ook verholpen of positief beïnvloed worden door bijvoorbeeld medische, tandheelkundige, psychologische of andere behandeling.  Daarom juist blijft samenwerking tussen de verschillende deskundigen zo belangrijk.

 

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 

Concreet kan je bij ons terecht voor onderzoekadvies en/of therapie bij :

 

 

  • Spraakproblemen

Bij spraakproblemen worden spraakklanken niet of niet correct gearticuleerd.  Het kan dus zowel om een weglating, vervanging of vervorming van de klank(en) gaan.  De bekendste articulatiestoornissen zijn lispelen en het niet of foutief uitspreken van de “r”.  

 

  • Slikproblemen

Slikproblemen ontstaan bij kinderen t.g.v. tongpersen, duimzuigen of andere foutieve mondgewoonten. Er bestaat een duidelijk verband tussen afwijkende mondgewoonten en articulatie.  Afwijkend mondgedrag resulteert eveneens vaak in een spraakprobleem.  Er is ook een verband tussen gebitsafwijkingen en afwijkende mondgewoonten.  Het komt wel vaker voor dat de logopedist afwijkende mondgewoonten en articulatie samen behandelt.  De orthodontist behandelt dan de gebitsafwijking.  

Ook bij volwassenen met neurologische problemen ( vb. Ziekte van Parkinson, ALS) kunnen slikproblemen ontstaan.

 

  • Taalproblemen

De taalontwikkeling verloopt volgens verschillende stadia.  Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop.  Er kunnen zich problemen voordoen op het vlak van taalvorm (verbuigingen, vervoegingen, zinsbouw), taalinhoud (woordenschat) en/of taalgebruik. Er kunnen problemen zijn bij het begrijpen van taal en/of het produceren van taal.

 

  • Leerproblemen

Lezen:

Bij sommige kinderen verloopt het leren (lezen, schrijven, rekenen) moeizaam. Deze kinderen hebben een leerprobleem. Bij andere kinderen blijft het probleem ondanks intensieve begeleiding hardnekkig en spreken we van een stoornis.

We spreken van een leesprobleem wanneer er een achterstand is in het technisch lezen van een kind. Wanneer het kind beneden het niveau presteert, gebaseerd op de leeftijd, intelligentie en de reeds geleverde inspanning, kan men spreken van dyslexie.  Bovendien kunnen we pas spreken van dyslexie indien de achterstand niet kan verklaard worden door een ander probleem (vb. laag IQ)

Dyslexie manifesteert zich bij elk kind verschillend. Het kan variëren in ernst en bijkomende stoornissen.  Het is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen.  Maar het kan het begrijpend lezen wel belemmeren.  Het technisch lezen vraagt bij een kind met dyslexie veel energie waardoor het trager en meer fouten leest. Dit gaat vaak ten koste van het begrip van wat het kind leest. 

Dyslexie gaat vaak gepaard met spellingproblemen (dysorthografie).

Spelling:

We spreken van een spellingprobleem wanneer er een achterstand is in de spelling van een kind. Wanneer het kind beneden het niveau presteert, gebaseerd op de leeftijd, intelligentie en de reeds geleverde inspanning, kan men spreken van dysorthografie.  Bovendien kunnen we pas spreken van dysorthografie als de achterstand niet kan verklaard worden door een ander probleem (vb. laag IQ).

Dysorhografie gaat vaak gepaard met leesproblemen (dyslexie).

Rekenen:

We spreken van een rekenprobleem wanneer er een achterstand is in het rekenen van een kind. Wanneer het kind beneden het niveau presteert, gebaseerd op de leeftijd, intelligentie en de reeds geleverde inspanning, kan men spreken van dyscalculie.  Bovendien kunnen we pas spreken van dyscalculie als de achterstand niet kan verklaard worden door een ander probleem.  Kinderen met rekenproblemen kunnen moeite hebben met het automatiseren van splitsingen, tafels,…. , met de vaardigheden en technieken bij het rekenen (vb. bewerkingen, cijfertechniek,…) en met ruimtelijk inzicht, kloklezen, inzicht in de getalstructuur,…

 

  • Stotteren

Stotteren is een genetisch bepaalde neurologische spraakstoornis. Het is een timings- en coördinatiestoornis die de vloeiendheid van het spreken verstoort. Het spreken wordt gekenmerkt door herhalingen (vb jo-jo-jongen), verlengingen (vb mmmmmmmmama) en/of blokkeringen (vb b*oek). Ook wel kernverschijnselen genoemd. Dit zijn ongewilde en ongecontroleerde doorbrekingen van woorden. Het stotteren brengt al gauw heel wat negatieve gedachten en gevoelens met zich mee rond bepaalde spreeksituaties, het vertrouwen in het eigen spreken, enz. Om zo snel mogelijk van de stottermomenten af te zijn of om ze te vermijden ontstaan bijkomende gedragingen. Dit zijn geleerde gedragingen zoals vermijdingsgedrag, uitstel- en startgedrag en duwgedrag.

 

  • Stemproblemen

Onze stem wordt aanzien als iets vanzelfsprekends. Toch komen stemproblemen of stemstoornissen bij veel mensen voor. We zijn ons weinig bewust van onze stem maar de structuren die instaan voor de stemproductie zijn heel kwetsbaar en breekbaar.

Stemstoornissen kunnen we opdelen in enerzijds organische stoornissen en anderzijds functionele stoornissen. Bij organische stoornissen doen zich problemen voor met het strottenhoofd, bijvoorbeeld stembandknobbeltjes, stembandverlamming, … Bij functionele stemstoornissen  wordt  het stemorgaan verkeerd gebruikt (foute stemtechniek) of misbruikt (veelvuldig roepen). Een functionele stoornis kan aanleiding geven tot organische afwijkingen.

 

Wanneer dient u aan de alarmbel te trekken?  

- Heesheid, stemvermoeidheid

- Gespannen stemgeving

- Verminderde stemomvang

- Stemverlies

- Pijn bij slikken en/of bij stemgeven

 

De onderzoeken bij stemstoornissen bestaan uit een onderzoek bij de NKO-arts en na doorverwijzing van de NKO-arts, een logopedisch stemonderzoek.  

Naargelang de diagnose werken we aan de stemhygiëne en trainen we o.a. op lichaamshouding, ademhaling, stemgeving ,… Een logopedische behandeling heeft als doel de stemkwaliteit te verbeteren door oefeningen.

 

  • Neurologische spraak- en taalproblemen

Ten gevolge van een ziekte (vb. Ziekte van Parkinson, multiple sclerose) of neurologisch letsel kunnen zich eveneens spraakproblemen (dysartrie) en/of taalproblemen (afasie) voordoen.  Mensen met dysartrie kunnen moeilijk verstaanbaar zijn door een stoornis in de spierspanning en /of de coördinatie van de spieren. Hierdoor kunnen ook slikproblemen en speekselverlies ontstaan.

Iemand met afasie verliest zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te produceren.  

Teamleden
Kaat Igodt
Kaat Igodt
press to zoom
Liesbeth Lebbe
Liesbeth Lebbe
press to zoom
Ines Delefortrie
Ines Delefortrie
press to zoom

Kaat Igodt

kaat.igodt@delettergreep.be

0472 80 37 27

coördinator

specialisatie rekenen

Liesbeth Lebbe

liesbeth.lebbe@delettergreep.be

0473 72 54 21

coördinator 

specialisatie rekenen

Ines Delefortrie

ines.delefortrie@delettergreep.be

0478 38 60 37 

specialisatie stotteren en Typ10

Tine Verstraete
Tine Verstraete
press to zoom
Griet Beyne
Griet Beyne
press to zoom
jessie_everaert
jessie_everaert
press to zoom

Tine Verstraete

tine.verstraete@delettergreep.be

0476 47 98 57

specialisatie lezen & spelling en Typ10

Griet Breyne

griet.breyne@delettergreep.be

0473 23 00 31

specialisatie stem

Jessie Everaert

jessie.everaert@delettergreep.be

0473 68 57 66

specialisatie stem en slikken

Arne Deman
Arne Deman
press to zoom
Stefanie Derudder
Stefanie Derudder
press to zoom
Ilona Vandenbulcke
Ilona Vandenbulcke
press to zoom

Arne Deman

arne.deman@delettergreep.be

0470 21 77 51

Stefanie Derudder

stefanie.derudder@delettergreep.be

0471 48 98 66

Ilona Vandenbulcke

ilona.vandenbulcke@delettergreep.be

0492 85 09 40

Annelies Devos
Annelies Devos
press to zoom
AnnelienDeRuddere_edited
AnnelienDeRuddere_edited
press to zoom

Annelies Devos

annelies.devos@delettergreep.be

0471 44 04 66

Annelien De Ruddere

annelien.deruddere@delettergreep.be

0496 03 96 07

Meer informatie?

Navigeer naar Tarieven voor de gangbare tarieven, Praktisch voor onze werkwijze of neem simpelweg Contact met ons op.